رازی شیمی خرم

با توجه به تاکید مجموعه صنعتی رازی شیمی بر واردات ، تولید و توزیع سموم کم خطر با LD 50 به بالا که در حال حاضر تقاضای آن در ایران رشد چشمگیری داشته است این مجموعه تمرکز تولید شرکت را بر این گروه از سموم قرارداده و به همین دلیل شرکت مطالعه و واردات خود را بر تهیه و تامین سموم کم خطر متمرکز کرده است . و در برگزاری همایش ها و آموزشهای این گروه هم با تاکید بر استفاده و به کارگیری این سموم (کم خطر) قرار گرفته است